මුල් පිටුව ඉදිකිරීම් සහ සැරසිලි වානේ සහ ව්‍යුහය ගොඩනැගීම වානේ කෝණය
282 වෙතින් සොයාගත් නිෂ්පාදන

Steel Angle Manufacturers & Suppliers

China Angle Steel Bar

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: මිශ්ර ලෝහය
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම
 • වර්ගය: සමාන

China Steel Keel Bar Beam Purlin Angle Corner Bead

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Channel Angle

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Angle Mesh Wire

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Metal Steel Angle Mesh

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Galvanized Steel Wall Corner Bead Protector Metal Ceiling Wall Angle Low Prices

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 850.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Specail Drywall Bead Shadow Angle

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Special Angle

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Special Angle-W Angle

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Special Angle- Z Angle

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Light Steel Keel Metal J Angle

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Metal J Shape Wall Angle for Gypsum Board Corner Protection

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel J Style Shape Trim Corner Bead

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Wall Corner Bead Edge Protection

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Metal Corner Bead

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Gypsum Board Metal Corner Bead

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Drywall Steel Corner Angle Bead

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 1000.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Drywall Partition Steel Perforated Corner Bead

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Steel Angle with Double Folds

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම

China Metal Drywall Angle for America

FOB මිල: එක්සත් ජනපද ඩොලර් 900.00 ටොන්
අවම නියෝග: 25 ටොන්
 • ඇලෝයි: ගැල්වනයිස් වානේ
 • සහතික: ලබාෙද
 • තාක්ෂණය: සීතල නැමීම
ඔබට අවශ්‍ය දේ සොයාගෙන නැද්ද?

නිවැරදි සැපයුම්කරු තරගය

නිශ්චිත චීන සැපයුම්කරුවන් සොයා ගැනීම සඳහා නිශ්චිත ඉල්ලීම් පළ කරන්න.
පශ්චාත් මූලාශ්‍ර ඉල්ලීම

නිෂ්පාදන ඇඟවීම

වෙළඳපොලේ නව සහ ජනප්‍රිය දේ වෙත යාවත්කාලීනව සිටින්න.
නිෂ්පාදන ඇඟවීම
ඔබට කැමති විය හැකිය