ඔබට අවශ්‍ය දේ සැපයුම්කරුවන්ට කියන්න

ඔබේ තොරතුරු වඩාත් නිශ්චිත වන තරමට ඔබට වේගවත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇත.

කරුණාකර පහත සඳහන් තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න:
- ද්රව්යමය
ප්‍රමාණය / මානය
-අයදුම්පත
ඇසුරුම් / ඇසුරුම්
වෙනත් අවශ්‍යතා
ආදාන කොටුවට සබැඳිය අලවන්න
වෙළඳ කොන්දේසි සඳහා අවශ්‍යතා
සැපයුම්කරුවන්ගෙන් වඩා හොඳ මිල ගණන් ලබා ගැනීමට කරුණාකර ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න

ඉල්ලීම සඳහා ඉල්ලීම

ඔබගේ විමසීම් වලට ඉක්මන් ප්‍රතිචාර

එක් එක් ඉල්ලීම සඳහා බහුවිධ මිල ගණන්

මූලාශ්‍රය පහසු කිරීම සඳහා මූලාශ්‍ර සහායක